# ========================================== # ========================================== # ========================================== # ==========================================

Kolonie blisko Warszawy w Puszczy Kampinoskiej w cenie 2490 zł za 10 dni pobytu.

Kolonie zgłoszone będą do Ministerstwa Edukacji i posiadamy wszystkie związane z tym certyfikaty i pozwolenia.

Doświadczona kadra z uprawnieniami, opieka pielęgniarki.

Zapraszamy do naszego ośrodka dzieci pragnące nauczyć się:

gry w tenisa ziemnego

tenisa stołowego

pływać lub doskonalić pływanie

grać w siatkówkę plażową

Zapewniamy ciekawe zajęcia nie tylko sportowe, doskonałe naturalne jedzenie, ciszę spokój i kontakt z przyrodą. Kadra z wieloletnim doświadczeniem zapewni bezpieczeństwo i brak czasu na nudzenie się.

Ośrodek posiada wszystkie atesty i pozwolenia.

Przyjmujemy bony turystyczne.

Założenia programowe

 

Trzy grupy wiekowe po 15 dzieci:

7  -8 lat

9 - 10 lat

11 - 12 lat

 

Turnusy 10 dniowe:

28.06.2022 - 07.07.2022

8.07.2022-17.07.2022

18.07.2022-27.07.2022  

28.07.2022-6.08.2022

7.08.2022- 16.08.2022

17.08.2022-26.08.2022

 

Ramowy plan dnia:

7.30 pobudka

8.00 poranny rozruch

8.30 przygotowanie do śniadania

8.40 - 9,00 śniadanie

9.05 - 9.20 sprzątanie pokoi

9.30 - 13.00 zajęcia programowe w grupach

13.10 przygotowanie do obiadu

13.15 - 14.00 obiad

14.10 - 15.10 odpoczynek

15.15 - 19.00 zajęcia programowe w grupach

19.10 przygotowanie do kolacji

19.15 - 19.35 kolacja

19.40 - 20.50 zajęcia programowe w grupach

21.00 toaleta wieczorna

22.00 - 7.30 CISZA NOCNA

 

REGULAMIN

  1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia w trakcie trwania Kolonii:

zajęć programowych, wyżywienia, opieki medycznej oraz opieki wychowawczej (od momentu przejęcia dzieci od rodziców/prawnych opiekunów w miejscu trwania Kolonii, do czasu ponownego przekazania ich rodzicom/prawnym opiekunom).

  1.  Uczestnik Kolonii ma prawo do:

a. udziału we wszystkich zajęciach sportowych i warsztatach psychologicznych, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas Kolonii;

b. zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy;

c. radosnego i bezpiecznego wypoczynku;

d. rozwijania umiejętności sportowych, korzystania ze wszystkich atrakcji, sprzętów i gier udostępnionych podczas trwania Kolonii.

 III.  Uczestnik Kolonii ma obowiązek:

a. przestrzegać regulaminu Kolonii oraz bezwzględnie stosować się do poleceń wychowawców i kierownika;

b. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych;

 c. nie opuszczać obiektów bez wiedzy i zgody wychowawców;

d. dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie Kolonii;

e. szanować zasady współżycia społecznego, właściwie odnosić się do kolegów, wychowawców, instruktorów i innych osób;

f. przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ruchu drogowego;

g. informować kadrę Kolonii o każdym złym samopoczuciu;

h. uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na Kolonii oraz podczas wycieczek

i. pojawiać się punktualnie na każdą zbiórkę lub posiłek.

IV. Rodzic/opiekun zapewnia, że: w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku podał wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia dziecka, przyjmowanych leków oraz stosowanych środków, w tym rehabilitacyjnych.

V. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do wyposażenia dziecka na czas Kolonii w odzież, obuwie (w tym odzież i obuwie sportowe), środki higieny osobistej, itp.

VI. Dziecko ma prawo: używać telefonu komórkowego tylko w wyznaczonych godzinach przez kierownika Kolonii. Przez resztę czasu leży on w depozycie u wychowawcy grupy. Na Kolonie nie zabieramy innych sprzętów elektronicznych.

VII. Jeżeli dziecko stale zażywa leki lub stosuje środki medyczne, lecznicze czy rehabilitacyjne rodzic/opiekun obowiązany jest zapewnić posiadanie ich przez dziecko                       w czasie trwania Kolonii. Leki (wraz z dawkowaniem zaleconym przez lekarza) dostarczone są w podpisanych kopertach do kierownika Kolonii.

VIII. Rodzic/opiekun obowiązany jest przywieźć dziecko na miejsce Kolonii tj.  „Wyspa Kampinos” 96-500 Brochów, Wólka Smolna 34A o wyznaczonej wcześniej godzinie,                        a także do odebrania dziecka  po zakończeniu zajęć w ramach Kolonii.

IX. Uczestnik zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Półkolonii przez organizatora.

X. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu Kolonii, na wniosek kierownika, zostaną powiadomieni rodzice lub opiekunowie uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników   i wydalenie z Kolonii. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów udziału w Kolonii, a rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko w ciągu 12h.

XI Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone sprzęty elektroniczne, cenne przedmioty czy przedmioty należące do uczestników. Rodzic odpowiada finansowo                           i prawnie za wszelkie straty spowodowane przez dziecko.

XII. Z Kolonii dziecko odebrać mogą rodzice i prawni opiekunowie. W każdym innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź opiekuna, przedłożona osobiście kadrze Kolonii.

XIII. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na Półkolonii.

XIV. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, organizator zobowiązuje się do przestrzegania oficjalnych wytycznych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/.

XV. W przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku Organizator korzysta z podanych w umowie danych kontaktowych z Rodzicem/prawnym opiekunem Uczestnika, w celu podjęcia działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikowi i innym uczestnikom wypoczynku.

XVI. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na bieżącą kontrolę temperatury Uczestnika oraz na podjęcie leczenia Uczestnika, w razie nagłego wypadku, wymagającego natychmiastowej interwencji służb ratowniczych, wyraża także zgodę na przeprowadzenie operacji i innych interwencji medycznych, niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia Uczestnika.

XVII. Organizator zapewnia, że program wypoczynku będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

XVIII. W przypadku rezygnacji przez Organizatora lub Uczestnika z uczestnictwa                           w obozie, w związku z zaostrzeniem środków bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, skutkujących brakiem możliwości realizacji obozu, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), w szczególności art. 15k.

XIX. Uczestnik kolonii w dniu przyjazdu musi być zdrowy oraz w okresie14 dni przed rozpoczęciem turnusu kolonii nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

XX. Osoby przywożące dziecko na miejsce Kolonii muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, oraz muszą oświadczyć, że nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Wyspa KampinosWólka Smolana na eholiday